Vår kvalitetspolicy

För oss innebär kvalitet att uppfylla vår kunds behov och förväntningar på våra tjänster så att vår kund kan skapa största möjliga kundnytta.

 

Under ett utvecklingsprojekt kan kunden behöva vår hjälp under olika faser. Det kan vara allt från att leda hela utvecklingsprojekt till att vara ett bollplank. Vilket som än avses så kvalitetssäkrar Q4you sina tjänster på följande sätt.

Personkemin mellan kunden och konsulten skall stämma. Vi träffar kundens kontaktperson i ett förberedande samtal 1-4 tim. Då får kunden tid att diskutera med oss och känna efter så att vi har samma värderingar.

Kunden och vi skall vara överens om vilket resultat som skall uppnås med uppdraget. I avtalet mellan kunden och Q4you framgår syftet med uppdraget samt projektmål och effektmål.

Kunden och vi skall vara överens om vad konsulten skall göra och vad kunden skall göra När vi offererar ett uppdrag, upprättar vi även en projektplan där det framgår vilken roll som konsulten skall ha och hur stor arbetsinsats det kan innebära för konsulten respektive kunden. Dessutom framgår vilka arbetsuppgifter som kundens egna medarbetare skall utföra.

Vi följer upp hur nöjd kunden är med våra tjänster. När uppdraget är avslutad går vi igenom med kunden, antingen muntligt eller med hjälp av ett frågeformulär, hur kunden har uppfattat leveransen och vad han anser vi kan förbättra oss på. Vid utbildningar sker en utvärdering av kursdeltagarnas uppfattning om kursen.

Kunden skall kunna få referenser från tidigare genomförda uppdrag. Referenser, dvs. vilka företag som vi har varit uppdragsgivare i, finns tillgängligt på vår hemsida, www.q4y.se . Aktuella kontaktpersoner i resp. referensföretag lämnar vi på kundens begäran.

Vem äger det material som tas fram i projektet. Det är alltid kunden som äger det material som tas fram i projektet.

Kunden skall tryggt veta att känslig information inte läcker ut via konsulten. Q4you säkerhetspolicy innebär att allt som konsulten får ta del av muntligt eller skriftligt betraktas som konfidentiellt och stannar inom uppdraget. Alla handlingar som konsulten hanterar betraktas som sekretesshandlingar och förvaras under uppsikt eller inlåst. Detta gäller oavsett om kunden har sekretessbelagt informationen eller inte.